Prawo energetyczne w Poznaniu

Praktyczny warsztat z zakresuprawa energetycznego odbędzie się w Poznaniu, 19. lipca 2016 r. Szkolenie poprowadzi praktyk w temacie, Zygmunt Rajchemba, prawnik w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Korzyści ze szkolenia:
1. Zapoznanie się z podstawowymi regulacjami (krajowymi i unijnymi) i problematyką pozycji prawnej przedsiębiorstwa energetycznego / gazowniczego z punktu widzenia przepisów obowiązujących i przewidywanych zmian (ustawa prawo energetyczne i ważniejsze rozporządzenia, projekt ustawy Prawo gazowe);
2. Zapoznanie się z problematyką dotyczącą warunków prawnych funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego
3. Zapoznanie się z problematyką dotyczącą praw i obowiązków odbiorców i wynikających z nich obowiązków przedsiębiorcy energetycznego/gazowniczego;
4. Zapoznanie się z problematyką dotyczącą instytucji publicznych nadzorujących działalność przedsiębiorstwa energetycznego/gazowniczego, w tym praw i obowiązków przedsiębiorcy energ./gaz. względem tych instytucji.
Umiejętności, jakie nabędą uczestnicy:
1. Praktyczna wiedza dot. zakresu przedmiotowego obowiązujących regulacji (krajowych i unijnych) dot. rynku energetycznego w Polsce
2. Praktyczna wiedza dot. warunków prawnych funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego (w tym praw i obowiązków wynikających z przepisów)
3. Praktyczne umiejętności w zakresie analizy treści umów / regulaminów pod kątem zgodności z obowiązującym prawem;
4. Praktyczna wiedza w zakresie możliwości ingerencji instytucji publicznych w działalność przedsiębiorstwa, w tym np. w aspekcie uniknięcia ewentualnych sankcji administracyjnych.