Regulamin szkoleń i RODO

 

Regulamin szkoleń otwartych

organizowanych przez

Agencję SEDNO sp. z o.o. zwany dalej „Organizatorem”.

 

 1. Organizator udostępnia część swojego serwisu internetowego http://www.szkolenia.agencjasedno.pl/  w sposób umożliwiający:
 • zapoznanie się z ofertą szkoleń ze wskazaniem cech charakterystycznych każdego szkolenia
 • wyrażenie woli uczestnictwa w szkoleniu za pomocą elektronicznego formularza eksponowanego przy każdym terminie szkolenia lub
 • pobranie wybranego formularza zapisu do samodzielnej edycji.
  1. Wysyłając przez Uczestnika szkolenia / zgłaszającego zgłoszenia na szkolenia jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszymi informacjami  zawartymi w regulaminie oraz ich akceptacją.
  2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w szkoleniu. O zakwalifikowaniu Uczestnika szkolenia / zgłaszającego na szkolenie Organizator informuje drogą mailową.
  3. Organizator kontaktuje się z Uczestnikami szkoleń / zgłaszającymi drogą elektroniczną (e-mailem) lub telefoniczną na adres lub numer telefonu podany w formularzu zgłoszeniowym, w związku z tym, Uczestnik szkolenia / zgłaszający zobowiązany jest do poprawnego wprowadzenia danych kontaktowych oraz  dokładne oznaczanie Płatnika wraz z NIP, które będzie użyte do sporządzenia dokumentacji księgowej. Jeśli Płatnikiem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej nie ma konieczności podawania NIP.
  4. Jeśli zapisu dokonuje Uczestnik będący osobą fizyczną dodatkowo zobowiązana jest do uiszczenia zadatku.
   1. Wpłaty zadatku należy dokonać do 7 dni po dokonaniu zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu w wysokości podanej w Zgłoszeniu uczestnictwa w szkoleniu, po otrzymaniu e-mailu potwierdzającego rejestrację na szkolenie. Wpłata zadatku jest obligatoryjna przez Płatnika / Pracodawcę. W takim przypadku wystawiona przez Organizatora faktura na kwotę w wysokości zadatku.
   2. Brak wpłaty zadatku w określonym przez Organizatora terminie może skutkować anulowaniem zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo anulowania zgłoszenia w przypadku braku zadatku bez konieczności powiadamiania o tym fakcie osoby, która wysłała zgłoszenie.
   3. Całą należność za udział w szkoleniu, pomniejszoną o kwotę zadatku, należy uregulować najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych przed datą szkolenia. Za datę wpłaty przyjmuje się zaksięgowanie środków finansowych na koncie bankowym Agencji SEDNO sp. z o.o. Niedokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza skreślenie z listy uczestników, a kwota wpłaconego zadatku nie podlega wówczas zwrotowi.
   4. W przypadku wysłania zgłoszenia w terminie krótszym niż 14 dni kalendarzowych przed datą szkolenia obowiązuje przedpłata w wysokości pełnej kwoty za dane szkolenie.
   5. Zarówno w przypadku wpłaty zadatku, jak i wpłaty całej kwoty, w tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko uczestnika, miejsce, temat i datę szkolenia.
  5. Jeśli zapisu dokonuje Zgłaszający zgłoszenie na szkolenia będący osobą prawną lub instytucją publiczną, płatność za szkolenie dokonywana jest po realizacji szkolenia na podstawie wystawionej faktury VAT.
  6. Faktura proforma i faktura VAT za usługę szkoleniową wystawiana jest:
   1. do 7 dni od daty otrzymania zadatku,
   2. do 7 dni od daty zakończenia szkolenia.
  7. Anulowanie zapisu na szkolenie może dokonać Uczestnik lub Płatnik, przy czym tylko Płatnik może anulować zapisy dla wielu Uczestników kierowanych przez siebie.
  8. W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu:
 • Bezkosztowe anulowanie rezerwacji może nastąpić do 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, do godziny 15:00.
 • W przypadku późniejszej rezygnacji, Organizator ma prawo obciążyć Uczestnika / Zgłaszającego pełną kwotą szkolenia.
 • Spółka Agencja SEDNO zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia do 7 dni przed planowanym terminem realizacji szkolenia, w przypadku nie zebrania się odpowiednio licznej grupy. W takim przypadku wpłacone pieniądze zostają w całości zwrócone (do 14 dni od podjęcia decyzji o zwrocie) lub osoba zgłoszona podejmuje decyzję o przepisaniu się na kolejny termin na szkolenie.
  1. Rezygnacji z udziału w szkoleniu można dokonać pisemnie przesyłając:

• faks pod numerem: 76 723 88 34,

• drogą e-mailową na jeden z adresów:

szkolenia@agencjasedno.pl, biuro@agencjasedno.pl.

 1. Uczestnicy szkoleń realizowanych przez Organizatora zobowiązani są do przestrzegania praw związanych z ochroną własności intelektualnej, mając na uwadze, że otrzymane materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi, zabrania się kopiowania ich całości lub fragmentów bez uzyskania zgody autora. Podczas szkoleń zabrania się używania wszelkich urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk bez wyraźnej zgody Trenera / Prowadzącego.
 2. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych uczestnika szkolenia zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO:
  1. Administratorem danych osobowych Uczestnika szkolenia jest Agencja SEDNO Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy 59-220, przy ul. Batorego 34/7, adres korespondencyjny: ul. Batorego 34/7,

59-220 Legnica, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000308948, posiadającą nr NIP: 691-24-16-207, nr REGON 020785445, kapitał zakładowy w wysokości: 65.000 zł.

 1. Osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych u Administratora jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: biuro@agencjasedno.pl.
 2. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora:
  • w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy szkoleniowej oraz w celu realizacji samej umowy;
  • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w zakresie rozliczania zawartych umów oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także archiwizacji dokumentacji podatkowej w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym  celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów związanych z marketingiem bezpośrednim usług szkoleniowych administratora oraz z koniecznością dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu zawarcia umowy;
  • na podstawie zgody - w celach wskazanych w treści zgody, w szczególności związanych z kontaktem z Uczestnikiem szkolenia po zakończeniu umowy szkoleniowej.
 3. W ramach prowadzonej działalności Administrator przekazuje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:
  • podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom świadczonych usług (trenerom), kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym i zarządzającym wierzytelnościami, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, firmom kurierskim i pocztowym;
  • organom i podmiotom publicznym na podstawie przepisów prawa, poza prowadzonymi skonkretyzowanymi postępowaniami.
 4. Dane osobowe Uczestnika szkolenia będą przechowywane przez okres trwania umowy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, do czasu jej cofnięcia, natomiast po zakończeniu umowy przez okres związany z przedawnieniem roszczeń wynikających z zawartej umowy, jak również przewidziany przepisami prawa w odniesieniu do czynności podejmowanych przez organy kontrolne, w tym dla celów archiwizacyjnych.
 5. Uczestnik szkolenia ma, z ograniczeniami wskazanymi w RODO, prawo dostępu do treści podanych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych stanowi wymóg przepisów prawa celem zawarcia umowy i jest konieczne do jej prawidłowej realizacji, natomiast w zakresie wskazanym w zgodzie jest dobrowolne i służy prawidłowemu i efektywnemu realizowaniu umowy lub podejmowania działań przed jej zawarciem. Brak podania danych osobowych w zakresie stanowiącym wymóg przepisów prawa uniemożliwi zawarcie umowy oraz jej wykonanie.
 7. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych osoby Zgłaszającej zgłoszenie na szkolenie, przy uwzględnieniu dysponowania informacjami wskazanymi w ust. 12 powyżej:
  1. Podane dane osobowe osoby zgłaszającej będą przetwarzane zgodnie i w zakresie wskazanym w udzielonej zgodzie.
  2. Przekazane dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów: współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego, archiwizacyjnych, utylizacji dokumentacji oraz sprzętu elektronicznego, firmom kurierskim i pocztowym;
  3. Podane dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania lub wycofania zgody.
  4. Przysługuje mi, z ograniczeniami wskazanymi w RODO, prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w zgodzie jest dobrowolne, jednakże konieczne do przesłania odpowiedzi na zapytanie ofertowe, dalszego kontaktu związanego z ofertą szkoleniową, przesyłania dedykowanych ofert, promocji i rabatów szkoleniowych.
 8. Realizacja obowiązków informacyjnych Zgłaszającego zgłoszenie na szkolenie:
  1. Zgłaszający oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji niniejszej umowy i które przekazał Agencji SEDNO Sp. z o.o., zwanego dalej Administratorem.
  2. Zgłaszający oświadcza, iż wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO, do których zobowiązany jest Administrator, wobec osób fizycznych, których dane osobowe zostały przez niego udostępnione Administratorowi, w celu realizacji niniejszej Umowy, rozumianych jako osoby kontaktowe oraz Uczestnicy szkolenia.
  3. Administrator wskazuje na niezbędne elementy obowiązku informacyjnego celem przekazania ich treści przez Zgłaszającego osobom, których dane osobowe zostały Administratorowi udostępnione w związku z realizacją niniejszej Umowy, zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 RODO, przy uwzględnieniu art. 14 ust. 5 pkt a) RODO:
   • osobą kontaktową we wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych u Administratora jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: biuro@agencjasedno.pl;
   • udostępnione Administratorowi dane będą przetwarzane w celach kontaktowych, w tym związanych z zawarciem i wykonaniem umowy szkoleniowej.
   • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Zgłaszającego zgłoszenie na szkolenie, a także prawnie uzasadniony interes Administratora, któremu dane zostały udostępnione. Uzasadnionym interesem jest możliwość prawidłowej i efektywnej realizacji umowy zawartej pomiędzy tymi podmiotami. W przypadku Uczestników szkolenia przekazane dane będą przetwarzane w celu realizacji umowy szkoleniowej.
   • Administrator przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko oraz dane kontaktowe w zakresie przekazanym przez Zgłaszającego, a w przypadku danych Uczestników szkolenia dodatkowe dane wynikające z  rodzaju szkolenia; dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym podwykonawcom świadczonych usług, dostawcom usług teleinformatycznych i sprzętu technicznego, firmom kurierskim i pocztowym; dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora odnoszących się do realizacji zawartej umowy, stanowiących podstawę tego przetwarzania, przez okres związany z przedawnieniem ewentualnych roszczeń, jak również w celach archiwizacyjnych nałożonych przepisami prawa.
 9. Klauzule informacyjne:

Osoba, której Dane Osobowe dotyczą ma prawo do:

 1. żądania dostępu do Danych Osobowych, czyli uzyskania szczegółowej informacji o sposobach przetwarzania jej danych i jej prawach,
 2. sprostowania nieadekwatnych Danych Osobowych,
 3. usunięcia Danych Osobowych ('prawo do bycia zapomnianym'),
 4. przenoszenia Danych Osobowych do innego administratora,
 5. ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych,
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.