Adrian Zając

Ukończył studia na kierunku inżynieria środowiska, o specjalizacji gospodarka odpadami. Pracę magisterską zrealizował w Centrum Doskonałości Recyklingu Politechniki Wrocławskiej. Wieloletni pracownik administracji publicznej – zarówno jednostek samorządu terytorialnego, jak i administracji rządowej. Prowadził postępowania administracyjne w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Pracując na stanowisku starszego inspektora ochrony środowiska przeprowadził kilkaset kontroli podmiotów gospodarczych i organów samorządowych. Dokonał przy tym szeregu działań pokontrolnych, w ramach których z powodzeniem przeprowadził kilkadziesiąt postępowań administracyjnych, Zarówno naukowo jak i zawodowo związany z gospodarką odpadami. Obecnie, jako członek międzynarodowej organizacji IMPEL (The European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law), bierze czynny udział w spotkaniach grupy roboczej w Brukseli, dotyczących europejskiego prawa ochrony środowiska. Osoba żywiołowa i dynamiczna, z ogromnym zaangażowaniem pochodzi do prowadzonych szkoleń i warsztatów