Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (09.08.2011)

Skan referencji: 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dziękuje Agencji SEDNO Sp. z o. o. za przeprowadzenie w dniach 13.05.2011 r., 20.05.20111 27.05.2011 r. w Warszawie, cyklu szkoleń z zakresu:
1. „Dochodzenie należności od spółek prawa handlowego":
a. Wiadomości ogólne o spółkach prawa handlowego w kontekście dochodzenia roszczeń (rodzaje, istota ograniczenia odpowiedzialności osób prawnych, spółki osobowe i możliwość dochodzenia roszczeń od wspólników osobiście, rejestr przedsiębiorców KRS i jego znaczenie, znaczenie danych nie zgłoszonych do KRS)
b. Dochodzenie roszczeń od spółek osobowych I ich wspólników
c. Procesowe aspekty dochodzenia roszczeń od spółek handlowych
d. Dochodzenie należności od członków zarządu
2. „Dochodzenie należności zabezpieczonych hipoteką":
a. Księgi wieczyste gwarantem bezpieczeństwa obrotu prawnego, hipoteka jako zabezpieczenie wierzytelności
b. Przedmiot hipoteki
c. Rodzaje hipoteki
d. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz innych ustaw ( Dz. U. Nr 131, poz.1075)
e. Orzecznictwo
f. Ewentualnie pytania - kazusy ze spraw prowadzonych w ARiMR
3. „Zarządzanie należnościami":
a. Podstawowe zasady zarządzania należnościami.
b. Monitorowanie należności
c. Narzędzia weryfikacji kontrahentów
d. Tworzenie systemów zarządzania należnościami
e. Sprzedaż wierzytelności, factoring
f. Cywilnoprawne elementy powstawania, modyfikacji i wygaśnięcia wierzytelności oraz długu
g. Zabezpieczenie przed utrudnieniem windykacji przez dłużnika
h. Dochodzenie należności od zagranicznych kontrahentów
Podczas zajęć stosowane były jako metody, ćwiczenia praktyczne, w tym rozwiązywanie testów na początku i na końcu szkolenia, rozwiązywanie kazusów przygotowanych przez trenera, rozwiązywanie przypadków z praktyki uczestników, dyskusja na temat spraw zakończonych już orzeczeniami sądów oraz analiza orzecznictwa związanego z tematem szkolenia.
Szkolenie zostało wysoko ocenione przez wszystkich uczestników i pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym. Warsztaty prowadzone były z należytą starannością. Trener prowadzący szkolenie wykazał się wiedzą i doświadczeniem.