Bożena Pawłowicz

Ukończyła Akademię Rolniczą we Wrocławiu - ekonomika rolnictwa, studia podyplomowe: SGGW w Warszawie - Marketing Rolno-Spożywczy i Badania Rynku, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu – Bankowość i Finanse, WSB w Poznaniu – Lider Administracji Samorządowej.
Jest doradcą ds. Funduszy Europejskich, Zaawansowany Kurs Trenerski, Szkolenie Trenerów Osób Bezrobotnych „SPADOCHRON”, Przygotowanie projektów PPP i analiz przedrealizacyjnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.
Ma doświadczenie biznesowe: Doradca ds. Funduszy w firmie DT Dolny Śląsk Sp. Z o.o. w Kątach Wrocławskich, realizacja szkoleń dla firm w ramach projektu ,”Partnerstwo Wyrównywania Szans w restrukturyzowanych zakładach” w powiatach woj. warmińsko – mazurskiego, członek Rady Nadzorczej Sp. z o.o. ZUOK „Izery” w Lubomierzu Sp. z o.o. SUPLAZ w Sulikowie, Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. we Lwówku Śląskim.
Posiada również doświadczenie w szkoleniach: Budowanie partnerstwa lokalnego w gminach i powiatach, Ekonomia społeczna, Fundusze unijne – zasady przygotowania projektów, Obligacje społeczne, Rynek pracy, Ustawa o samorządzie gminnym – szkolenia dla radnych, Jednostki pomocnicze gminy, Zasady budowania strategii rozwoju w jst, Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - Inicjatywa lokalna, Ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3, Zmiana podejścia do zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i rozliczania za rezultaty na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Specjalizacja trenerska: administracja samorządowa, partnerstwo lokalne, ekonomia społeczna, fundusze unijne, planowanie strategiczne, rynek pracy, partnerstwo publiczno-prywatne.
Posiada certyfikaty: Certyfikat Trenera – Fundacja Inicjatyw Społeczno –Ekonomicznych w Warszawie, Akredytowany Doradca ds. Funduszy Europejskich przy Centrum Wspierania Projektów Europejskich we Wrocławiu, Certyfikat Specjalisty Partnerstwa Lokalnego – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Pracy USA, Worlwide Strategies, Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego w Katowicach
Członkostwo w organizacjach: Międzynarodowe Centrum Partnerstwa PN w Krakowie, Przewodnicząca Rady Rynku Pracy w powiecie Lwóweckim
Publikacje: Współautor podręczników w ramach Projektu „Partnerstwo i współpraca na rzecz budowy nowoczesnego rynku pracy”;
„Partnerstwo Lokalne – Poradnik Specjalisty Partnerstwa Lokalnego Koordynatora Wdrażania Warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego w gminie, powiecie” ,
„Partnerstwo Lokalne - Przewodnik Uczestnika Warsztatów Lokalnego Ożywienia Gospodarczego w gminie, powiecie”.