Adrian Zając

Praktykę zawodową rozpoczął w Centrum Doskonałości Recyklingu Politechniki Wrocławskiej. Wieloletni pracownik administracji publicznej – jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej. Prowadził postępowania administracyjne w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Pracując na stanowisku starszego inspektora ochrony środowiska w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadził kilkaset kontroli podmiotów gospodarczych i organów samorządowych. Dokonał przy tym szeregu działań pokontrolnych, w ramach których z powodzeniem przeprowadził kilkadziesiąt postępowań administracyjnych.
Posiada bogate doświadczenie i merytoryczną wiedzę z zakresu gospodarki odpadami w przedsiębiorstwach. Jako członek międzynarodowej organizacji IMPEL (The European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law) brał czynny udział w spotkaniach grupy roboczej w Brukseli, dotyczących europejskiego prawa ochrony środowiska. Wielokrotnie opiniował projekty zmian aktów normatywnych z zakresu prawa ochrony środowiska. Prowadzi szkolenia zarówno pracowników organów administracji publicznej, jak i kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw. Osoba żywiołowa i dynamiczna, z ogromnym zaangażowaniem podchodzi do prowadzonych działań.